Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinské přísloví

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • sestavení směrnic a účtového rozvrhu
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování primárních účetních dokladů
 • příprava pro přiznání k DPH a ostatním daním
 • vyhotovení účetní závěrky (bilance a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková a leasingová evidence
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence)
 • účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • zajištění auditu
 • finanční analýzy a výkazy

Vedení mzdového účetnictví a mzdové agendy

 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • všechny typy organizací - malé i velké
 • vyhotovení Přehledů pro orgány zdravotního a sociálního pojištění
 • zastupování při jednáních a kontrolách s orgány zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • evidenční listy důchodového pojištění

Zpracování daňového přiznání

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

 • zpracování všech typů daňových přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny u fyzických osob
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách

Daň z přidané hodnoty

 • zpracování daňových přiznání
 • kontrola dokladů na vstupu při odpočtu daně
 • kontrola dokladů na výstupu při uplatňování a přiznávání daně
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách

Silniční daň

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

V průběhu období předkládám klientům pravidelně informace o vývoj jejich hospodářského výsledku, aby mohli včas zareagovat a v rámci zákonných možností tento hospodářský výsledek optimalizovat podle svých představ.

Pro stávající i nové klienty je naprostou samozřejmostí, že pracuji na základě písemně sjednané smlouvy . Ta je sjednána po vzájemné dohodě.

Jednoznačně přebírám odpovědnost, že za chyby, které vzniknou zaviněním mé firmy, odpovídám v plné míře. V podstatě to znamená, že případné finanční postihy od orgánů státní správy (finanční úřady, orgány zdravotního a sociálního zabezpečení), vyměřené za chyby zaviněné mojí firmou, budou z mé strany také v plné výši uhrazeny. Jistotu našim zákazníkům garantuji i tím, že jsem pro tyto případy řádně pojištěna u renomované pojišťovny.